kapat× Destek 0532 657 19 20
G İŞARETİ NEDİR

G İşareti, Ülkemizde CE ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.AB teknik mevzuatı uygulamalarında Avrupa Birliğinin ortak mevzuatının bulunmadığı ürünler düzenlenmemiş alanda yer alan ürünler olarak adlandırılmaktadır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde teknik şartnamelere tabi olmayan ürünlerin iç pazardaki denetiminin sağlanması ve bu ürünlerin güvenliği ile ilgili hususların belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir. G işareti uygulamasının mevzuat alt yapısını oluşturmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısaca “G” Tebliği olarak adlandırılan, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ” 06.12.2006-26368 tarih-sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. “G” Tebliğinin başlangıçta yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve ulusal standartları bulunan yapı malzemelerine uygulanması düşünülmüştü. Ancak, yapı malzemeleri ile ilgili faaliyetlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendirmesi, ulusal standardı bulunmayan veya standartlardan önemli ölçüde sapma gösteren ve sadece iç piyasaya arz edilecek yenilikçi ürünlere “Ulusal Teknik Onay” verilebilmesi, temel gerekler çerçevesindeki ürün karakteristiklerinin belirlenmesine olanak sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulması gibi diğer nedenler, “G” işareti uygulaması ile ilgili yeni bir mevzuat hazırlanması ihtiyacını ortaya koymuştur.

 

 

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” 26.06.2009-27270 tarih-sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, 01.07.2010 tarihinde uygulamaya girmiştir. Söz konusu Yönetmelik 31.07.2010/27658 ve 14.04.2011/27905 tarih-sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak revize edilmiştir. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla G Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenlenmemiş alanda bulunan yapı malzemelerinin piyasaya arz koşullarını belirleyen yeni Yönetmelik incelendiğinde, AB’nin 89/106/EEC Direktifinin mevzuatımıza adaptasyonu ile oluşturulan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğini model alan uygulamalar getirdiği görülmektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği harmonize normu bulunan ürünlerde CE işareti uygulamasını getirirken, G Yönetmeliği de ulusal standardı bulunan ürünler için “G” işareti kullanımını getirmektedir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde yenilikçi ürünler için CE işareti iliştirilmesine yönelik “AB Teknik Onay” sürecine karşılık bu Yönetmelikte “Ulusal Teknik Onay” prosedürü getirilmektedir. Bütün bu çalışmalar ile, düzenlenmemiş alanda yer alan ve ulusal standartlarımızın bulunduğu ürünler ile ilgili piyasa disiplininin sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. “G” İşareti uygulamasına yönelik Yönetmelik ile getirilen hükümlerin bazıları ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir. 9 Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan, bir başka deyişle harmonize norm ve ATO kapsamı dışında bulunan yapı malzemelerine uygulanır.

9 Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak “G” işareti iliştirilen malzemeler güvenli ürün olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir. 9 G işareti; malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere, teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden performans değerleri ile birlikte iliştirilir. 9 Yönetmelik kapsamındaki malzemelerden herhangi birisi için uyumlaştırılmış bir standardın yayımı halinde, ilgili ürün CE işaretlemesine tabi olacaktır. Bir ürün aynı anda her iki işareti birden taşıyamaz. 9 Yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldığı yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekleri karşılamasına imkan verdiğinin belirlenebilmesi amacıyla beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde, standardın ihtiva etmediği belirlenen ürün karakteristiği/karakteristikleri, standart revize edilene kadar Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile belirlenir. 9 Uyumlaştırılmış veya ulusal standardı bulunmayan ya da bunlardan sapma gösteren malzemeler ile kendi başlarına güvenli oldukları kanıtlansa dahi birlikte piyasaya arz edilecek takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler teknik onay alır ve buna dayanarak “G” işareti iliştirilerek piyasaya arz edilir.

9 31.07.2010/27658 tarih-sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle “TSE Belgesine sahip ürünlere, uygunluk değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin edilen raporların sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek G işareti iliştirilebilir.” hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre, G Yönetmeliği kapsamında olan ve daha önce TSE belgesi alınan ürünler bir kez daha uygunluk değerlendirme işlemlerine gerek kalmadan G işareti taşıyabilecekler. Bu husus ile ilgili detayların belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21.09.2010/27706 tarih-sayılı Resmi Gazete’de “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü ‘nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliği (YİG/2010-13) yayınlamıştır.

telefon.png
whatsapp.png
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), nuvocert.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.